-->

ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2022 જાહેર કુલ 4.90 કરોડ મતદારો

 ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2022 : તમારા ગામ અને શહેર ની નવી મતદારયાદી 2022 : તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબ ની મતદાર યાદી, PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો, ગુજરાત ગામ મતદાર યાદી 2022, ગુજરાત શહેર મતદાર યાદી 2022.


ગુજરાત નવી મતદાર યાદી 2022

તમારા ગામની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. એક નવી સાઇટ ખૂલશે. સાઇટ ખૂલ્યા બાદ નીચે આપેલ સ્ટેપ પ્રમાણે અનુસરો.આ લિંક પર ક્લિક કરો- https://erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/master/frmEPDFRoll.aspx

તમારા ગામની નવી મતદાર યાદી અહીંથી જુઓ

ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરવાથી એક નવી સાઇટ ખૂલશે જેમાં નીચે મુજબનાં કોલમ ખૂલશે

  • પ્રથમ જિલ્લા (District) (Select) પસંદ કરો. દા.ત. અહીં 5- Bharuch
  • ત્યાર બાદ Assembly સિલેક્ટ કરો
  • હવે તમને જે Captcha કોડ દેખાય એ નાખો

ચૂંટણી ઓળખકાર્ડ નંબરથી ચેક કરો

  • પ્રથમ જિલ્લા (District) (Select) પસંદ કરો. દા.ત. અહીં 5- Bharuch
  • ત્યાર બાદ ID Card No – ઓળખપત્ર નંબર નાખો
  • હવે તમને જે Captcha કોડ દેખાય એ નાખો
ચેક કરો તમારું નામઅહીં ક્લિક કરો
વોટર હેલ્પલાઈન એપઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

મારું જૂનું EPIC ખોવાઈ ગયું છે. હું નવું EPIC કેવી રીતે મેળવી શકું?

EPIC ખોવાઈ જવાને લગતી પોલીસમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદની નકલ સાથે રૂા૨૫/- ની ફી ભરવાથી મતદારને ખોવાયેલા EPIC ને બદલે નવું EPIC ઈસ્યુ કરી શકાય છે. જો કે, પૂર, આગ અન્ય કુદરતી આપત્તિ વગેરે જેવા મતદારના કાબુ બહારના સંજોગોમાં જો EPIC ખોવાયું હોય તો નવું EPIC ઈસ્યુ કરવા માટે કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહિ.

ફોર્મ ૬-ક કયાંથી મેળવી શકાય?

તે સંબંધિત રાજયના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીની વેબસાઈટ અથવા ભારતના ચૂંટણી પંચની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ફોર્મ ૬-ક વિદેશમાં આવેલા ભારતીય મિશનમાં વિના મૂલ્ય ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત, ભારતના દરેક મતદાન મથક વિસ્તારમાં બૂથ કક્ષાના અધિકારીઓને વિદેશમાં વસતા ભારતીય લોકોને મોકલવા માટે કોરાં ફોર્મ ૬-ક તેઓના કુંટુંબોનેવિતરણ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.

મતદાર યાદી જોવાની વેબસાઈટ કઈ છે?

ઓનલાઇન મતદાર યાદી જોવા વેબસાઈટ https://erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/master/frmEPDFRoll.aspx