-->

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022

 સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 : બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) એપ્રેન્ટીસ ટ્રેડ માટે સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર દ્વારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલ લેખમાં આપેલ છે.


સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 : સરકારી મુદ્રણાલય, વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત, ભાવનગર ખાતે પ્રેસમાં બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) એપ્રેન્ટીસ ટ્રેડ માટે ભરતીસત્ર ઓગસ્ટ / સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૨ માટે એપ્રેન્ટીસ એક્ટ ૧૯૬૧ હેઠળ તાલીમ મેળવવા બાબતે અરજીઓ મંગાવવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

પોસ્ટ ટાઈટલસરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022
પોસ્ટ નામબુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર અને અન્ય
કુલ જગ્યા13
નોકરી સ્થળભાવનગર-ગુજરાત
અરજી છેલ્લી તારીખ09-11-2022
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

સરકારી મુદ્રણાલય ભરતી 2022

જે મિત્રો સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે આ સારો મોકો છે. એપ્રેન્ટીસ ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

અ.નં.ટ્રેડતાલીમનો સમયગાળોજગ્યાશૈક્ષણિક લાયકાત
1બુક બાઈન્ડર02 વર્ષ07ધોરણ 8 પાસ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ.
2લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર03 વર્ષ05ધોરણ 10 પાસ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ.
3પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ)02 વર્ષ01ધોરણ 10 પાસ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ.

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2022

વય મર્યાદા

  • 14 વર્ષથી ઓછી નહિ પરંતુ 23 વર્ષ સુધી ઈચ્છવા યોગ્ય.

સ્ટાઇપેન્ડ

  • પસંગી પામેલ ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટીસ એકટ અધિનિયમ – 1961 મુજબ નિયત કરેલ સ્ટાઇપેંડ ચુકવવામાં આવશે.

સુચના

ઉપરોક્ત અ.નં. 01 ટ્રેડમાં બિન અનામત – 04, સા.શૈ.પ.વ. – 02, આ.ન.વ. – 01 જગ્યા તથા અ.નં. 02 ટ્રેડમાં બિન અનામત – 03, સા.શૈ.પ.વ. – 01, અનુ. જાતિ – 01 જગ્યાઓ અને અ.ન. 03 ટ્રેડમાં બિન અનામત – 01 જગ્યા છે.

બુક બાઈન્ડર તેમજ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર ટ્રેડમાં આઈ.ટી.આઈ. પાસ કરેલ હશે તેને 01 વર્ષ છૂટ આપવામાં આવશે અને આગલા વર્ષમાં પ્રવેશ મળશે.

છેલ્લી તારીખ બાદ આવેલ અરજીઓ ધ્યાન પર લેવામાં આવશે નહિ.

ઈન્ટરવ્યુ માટે ઉમેદવારોએ સ્વખર્ચે હાજર થવાનું રહેશે.

એપ્રેન્ટીસ તાલીમ પૂર્ણ થયે છૂટા કરવામાં આવશે..

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીંથી વાંચો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી ઈન્ટરવ્યું પ્રમાણે થશે (નિયમો મુજબ)

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

જરૂરી લાયકાતના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલો સાથે તા. 09-11-2022 સુધીમાં આપેલ સરનામે મળી રહે તે રીતે અરજી કરવાની રહેશે.
સરનામું
સરકારી મુદ્રાણાલય,
વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત,
ભાવનગર

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022 અરજીની છેલ્લી તારીખ કઈ છે

છેલ્લી તારીખ : 09-11-2022