-->

ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ સાબરકાંઠા ભરતી 2023

 ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ સાબરકાંઠા ભરતી 2023 : જીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠાના હિંમતનગર શહેરી નગરપાલિકા સ્લમ વિસ્તારમાં “દીનદયાળ ઔષધાલય” માટે 11 માસ માટે કરાર આધારિત માસિક ફિક્સ વેતનથી મેડીકલ ઓફિસર MBBS /આયુષ તબીબ (BHMS/BAMS)ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો.


ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ સાબરકાંઠા ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ સાબરકાંઠા ભરતી 2023
પોસ્ટ નામમેડીકલ ઓફિસર MBBS /આયુષ તબીબ (BHMS/BAMS)
કુલ જગ્યા04
સંસ્થાજીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા
ઈન્ટરવ્યુ19-01-2023

ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ ભરતી 2023

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી સાથે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત, ટ્રાયલ સર્ટી, જાતિ, અનુભવ તેમજ શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્રો, પાસપોર્ટ સાઈઝના એક ફોટા સાથે અને તેની સ્વપ્રમાણિત નકલો સાથે સ્વખર્ચે આપેલ સ્થળ, સમય અને તારીખે રૂબરૂ હાજર રહેવાનું રહેશે. ભરતીની લગતી તમામ માહિતી નીચે મુજબ છે.

જગ્યાનું નામકુલ જગ્યા
મેડીકલ ઓફિસર MBBS /આયુષ તબીબ (BHMS/BAMS)4

શૈક્ષણિક લાયકાત

જગ્યાનું નામશૈક્ષણિક લાયકાત
મેડીકલ ઓફિસરઉમેદવાર માન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી MBBS ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઈએ તેમજ ગુજરાત મેડીકલ કાઉન્સિલ બોર્ડમાં ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઈએ તેમજ ઇન્ટર્નશીપ પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઈએ. (હિંમતનગર વિસ્તારના સ્થાનિક પ્રાઈવેટ પ્રેક્ટીસ કરતા તબીબને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે)
આયુષ તબીબઉમેદવાર માન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી BHMS / BAMSની ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઈએ તેમજ ગુજરાત હોમિયોપેથી / આયુર્વેદ કાઉન્સિલ બોર્ડમાં ફરજીયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઈએ.

પગાર

જગ્યાનું નામફિક્સ માસિક મહેનતાણું
મેડીકલ ઓફિસર MBBS30,000/-
આયુષ તબીબ (BHMS/BAMS)23,000/-

વય મર્યાદા

જગ્યાનું નામવય મર્યાદા
મેડીકલ ઓફિસર MBBS65 વર્ષ
આયુષ તબીબ (BHMS/BAMS)40 વર્ષ

નોંધ :

  • MBBSને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
  • અન્ય કોઈ ભથ્થા કે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહી. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ ભરવા અંગેના તમામ અધિકાર મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, જીલ્લા પંચાયત સાબરકાંઠા હિંમતનગરને અબાધિત રહેશે.

તારીખ

  • 19-01-2023

સ્થળ

  • જીલ્લા પંચાયત કચેરી હિંમતનગર, સાબરકાંઠા

સમય

  • 12:00 થી 4:00 સુધી

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી ભરતીની ખરાઈ અવશ્ય કરી લો અને પછી અરજી કરો.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો

ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ સાબરકાંઠા ભરતી 2023 ઈન્ટરવ્યુ તારીખ કઈ છે?

19-01-2023

ડિસ્ટ્રીકટ અર્બન હેલ્થ યુનિટ સાબરકાંઠા ભરતી 2023 ઈન્ટરવ્યુ સ્થળ કયું છે?

જીલ્લા પંચાયત કચેરી હિંમતનગર, સાબરકાંઠા